Follow
Irina Starostina
Irina Starostina
Казанский (Приволжский) государственный университет
Verified email at kpfu.ru - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of metabolic viability and cell mass using a tandem resazurin/sulforhodamine B assay
FSG Silva, IG Starostina, VV Ivanova, AA Rizvanov, PJ Oliveira, ...
Current protocols in toxicology 68 (1), 2.24. 1-2.24. 15, 2016
692016
Immunosuppressive properties of cytochalasin B-induced membrane vesicles of mesenchymal stem cells: Comparing with extracellular vesicles derived from mesenchymal stem cells
MO Gomzikova, AM Aimaletdinov, OV Bondar, IG Starostina, ...
Scientific Reports 10 (1), 10740, 2020
342020
Дисферлинопатии: возможности диагностики, моделирования и генно-клеточной терапии
АА Старостина, И. Г., Соловьева, В. В., Юрьева, К. С., Шевченко, К. Г ...
Гены и клетки 8 (3), 62-70, 2013
72013
Modeling and gene therapy of dysferlinopathy.
IG Starostina, VV Solovyeva, KS Yuryeva, KG Shevchenko, VP Fedotov, ...
Cellular Transplantation & Tissue Engineering 8 (3), 2013
32013
Formation of the recombinant adenovirus encoding codon-optimized dysferlin gene and analysis of the recombinant protein expression in cell culture in vitro.
IG Starostina, VV Solovyeva, KG Shevchenko, RV Deev, AA Isaev, ...
Cellular Transplantation & Tissue Engineering 7 (3), 2012
22012
Mutation correction in exons 3 and 26 of DYSF gene by artificial trans-splicing
IA Yakovlev, RV Deev, AA Rizvanov, VV Solovyeva, IG Starostina, ...
Human Gene Therapy 27 (S), 2016
12016
Intranasal Administration of Microvesicles in the Brain of Mice with Induced Model of Alzheimer’s Type of Neurodegeneration
D Zhdanova, M Gomzikova, N Bobkova, I Starostina, V Kovalev, ...
BioNanoScience 12 (2), 685-692, 2022
2022
Mesenchymal stem cells derived microvesicles convey mesenchymal phenotype to recipient cells
S Kurbangaleeva, S Kletukhina, I Starostina, A Rizvanov, M Gomzikova
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 50, 85-85, 2020
2020
MyoD-indutsirovannaya transdifferentsirovka dermal'nykh fibroblastov s mutatsiey v gene DYSF, rassmatrivaemaya kak test-sistema dlya skrininga preparatov disferlinopatii
IG Starostina, DS Chulpanova, AA Shaymardanova, VV Solov'eva, ...
Genes & Cells 14 (3), 220-221, 2019
2019
Primenenie CRISPR-oposredovannoy transkriptsionnoy aktivatsii s tsel'yu sozdaniya kletochnykh test-sistem dlya razrabotki i proverki metodov gennoy terapii nasledstvennykh …
IA Yakovlev, IG Starostina, DS Chulpanova, AA Shaymardanova, ...
Genes & Cells 14, 270-270, 2019
2019
Modifikatsiya kletok HEK293A s ispol'zovaniem tekhnologii CRISPR-Cas9 SAM dlya transkriptsionnoy aktivatsii gena disferlina
IG Starostina, AA Shaymardanova, DR Agliullina, VV Solov'eva, ...
Genes & Cells 14 (3), 221-221, 2019
2019
Gene modification of HEK293A cells using CRISPR-Cas9 SAM technology for the transcriptional activation of dysferlin gene
IG Starostina, AA Shaimardanova, DR Agliullina, VV Solovyeva, ...
HUMAN GENE THERAPY 30 (11), A190-A190, 2019
2019
Assessment of exon-skipping feasibility for treatment of dysferlinopathy
IA Iakovlev, RV Deev, DO Buev, VV Solovyeva, IG Starostina, ...
HUMAN GENE THERAPY 30 (11), A166-A166, 2019
2019
Biosynthesis of DYSF protein in Bla/J dysferlin-deficient mice after administration of recombinant adenovirus encoding dysferlin cDNA
IG Starostina, AA Shaimardanova, VV Solovyeva, AA Titova, ...
HUMAN GENE THERAPY 29 (12), A138-A138, 2018
2018
Transcriptional activation of mutant dysferlin gene expression in human skin fibroblasts using CRISPR/Cas9 SAM technology
AA Shaimardanova, IG Starostina, VV Solovyeva, DR Agliullina, ...
HUMAN GENE THERAPY 29 (12), A142-A142, 2018
2018
OTsENKA REGENERATsII SKELETNOY MYShEChNOY TKANI U MYShEY LINII BLA/J POSLE TRANSDUKTsII REKOMBINANTNYM ADENOVIRUSOM AD5-DYSF
ON Chernova, MO Mavlikeev, IA Yakovlev, VV Solov'eva, IG Starostina, ...
Genes & Cells 12 (3), 261-261, 2017
2017
Generation and Analysis of Genetically Modified CD14+ Monocytes with Dysferlin Overexpression
I Starostina, V Soloveva, A Shaimardanova, R Deev, A Isaev, A Rizvanov
Blood 130, 5565, 2017
2017
DNA and RNA editing of DYSF gene exon 26 for dysferlinopathy treatment
IA Yakovlev, IG Starostina, AA Shaimardanova, VV Solovyeva, ...
HUMAN GENE THERAPY 28 (12), A65-A65, 2017
2017
Generation and functional analysis in vitro of recombinant pCMV-DYSF plasmid encoding human DYSF gene
IG Starostina, VV Solovyeva, AA Shaimardanova, RV Deev, AA Isaev, ...
HUMAN GENE THERAPY 28 (12), A125-A125, 2017
2017
Effects of Ad5-DYSF transduction on skeletal muscles of dysferlin-deficient mice
ON Chernova, AA Titova, MO Mavlikeev, IA Yakovlev, VV Solovyeva, ...
HUMAN GENE THERAPY 28 (12), A43-A43, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20